Vsmart Extensions
O nas
PDF
Wpisany przez Administrator    piątek, 05 października 2012 07:24

ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Mediewistycznego na Wydziale Nauk Historycznych Na podstawie 33 ust. 3 w związku z 15 ust. 4 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. zarządza   się, co następuje:

 

1

1. Z dniem 1 grudnia 2007 r. tworzy się Centrum Mediewistyczne (nazwa w języku angielskim: Centre for Medieval Studies), zwane dalej "Centrum", jako jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Historycznych.

2. Celem Centrum jest stymulowanie i organizacja interdyscyplinarnych badań naukowych jednoczących metody badawcze dyscyplin zajmujących się wiekami średnimi.

2

1. Do zadań Centrum należy między innymi:

  • prowadzenie badań naukowych w obszarze interdyscyplinarnej mediewistyki w ramach projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej,
  • działalność wydawnicza,
  • organizowanie konferencji i sympozjów naukowych w zakresie mediewistyki,
  • organizowanie wykładów i seminariów mediewistycznych dla studentów i młodszych pracowników naukowych,
  • organizowanie specjalistycznego księgozbioru mediewistycznego w bibliotekach na Wydziale.

2. Centrum może realizować zadania wymienione w ust. 1 wspólnie z innymi jednostkami Uniwersytetu.

3. Działalność Centrum finansowana będzie ze środków finansowych Wydziału Nauk Historycznych, a także ze środków uzyskanych z:

  • pozyskiwanych grantów ,
  • dotacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
  • odpłatnie świadczonych usług.

3


1. Centrum kieruje kierownik powoływany przez rektora na czas określony nie dłuższy niż 4 lata na wniosek dziekana Wydziału, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
2. Odwołanie kierownika Centrum może nastąpić z inicjatywy rektora lub na wniosek dziekana z uwzględnieniem ust. 1.
3. Pomieszczenia wraz z niezbędnym sprzętem oraz etaty zapewni dziekan Wydziału Nauk Historycznych, w ramach możliwości finansowych i lokalowych Wydziału.

4

W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK, w części dotyczącej Wydziału Nauk Historycznych dopisuje się: 12 10 00 00 00 - Centrum Mediewistyczne (skrót literowy: CM).

5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia2007 r., po zatwierdzeniu przez Senat UMK. Przewodniczący Senatu Andrzej Jamiołkowski /R e k t o r/